برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
Enter Title
 رابط دکتر رضائیان زاده
مسئول ثبت سرطان مبتنی
 دکتر احمد منبتی
 تعداد کارشناسان ثبت پاتولوژی  2
تعداد روستا
 196
 جمعیت استان  4596658
 تعداد زنان  2280744
 تعداد مردان  2315914
 میانگین سنی  35.02
نژاد
فارس
 زبان  فارسی، ترکی، لری، عربی
 تعداد آزمایشگاه های آسیب شناسی دولتی  10
 تعداد آزمایشگاه های آسیب شناسی خصوصی  44
 تعداد مراکز تصویر برداری دولتی  83
 تعداد مراکز تصویر برداری خصوصی  102
 تعداد مراکز پزشکی هسته ای دولتی  2
 تعداد مراکز پزشکی هسته ای خصوصی
 3
 تعداد بیمارستان های دولتی
 50
 تعداد بیمارستان های خصوصی
 14
 تعداد مراکز رادیوتراپی دولتی
 1
 تعداد مراکزرادیوتراپی خصوصی
 0
تعداد مراکز کلینیک های تخصصی شیمی درمانی دولتی
 5
 تعداد مراکز کلینیک های تخصصی شیمی درمانی خصوصی
 5
 تعداد مراکز طب تسکینی دولتی
 0
 تعداد مراکز طب تسکینی خصوصی
 0
 تعداد کل مراکز تحقیقاتی استان
 48
 تعداد مراکز تحقیقاتی متبط با سرطان در استان
 2