برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
شما اینجا هستید >   راهنماها و فرآیندها > کتابخانه
کتابخانه و مقالات

دکتر كاظم زنده دل,مرزبان مريم,جعفري ناهيد, دکتر آذين نحوي جو, دکتر محمدعلي محققي. الگوي جغرافيايي ميزان هاي ميرايي و اپيدميولوژي سرطان معده در ايران. مجله دانش و تندرستي  1389؛ 5: 63.

 

دکتر کاظم زنده دل، دکتر زهرا صدیقی، دکتر ژاله حسن لو، دکتر آذین نحوی جو. ارتقاء کيفی فعاليت‌های ثبت سرطان در ايران. بخش اول: ارزيابی نتايج فعاليت‌های ثبت سرطان در کشور. مجله علمی پژوهشی حکیم 1388؛ 12(4): 49-42. (دانلود)

 

دکتر کاظم زنده دل، دکتر ژاله حسن لو، دکتر زهرا صدیقی، دکتر آذین نحوی جو، دکتر علیرضا موسوی جراحی، دکتر رضا ملک زاده، دکتر محمد علی محققی. ارتقاء کيفی فعاليت‌های ثبت سرطان در ايران، بخش دوم: پيشنهاد برنامه جديد ثبت سرطان در کشور بر اساس مطالعه تطبيقی ثبت سرطان در 18 کشور جهان. مجله علمی پژوهشی حکیم 1388؛ 12(4): 57-50. (دانلود)

مهدي خبازخوب، دکتر محمدعلي محققي ، دکتر عليرضا موسوي جراحي و همکاران. بروز سرطان هاي دستگاه گوارش در تهران طي سال هاي 80-1377. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  1388؛  11(4 (: 50-44. (دانلود)

کريم همتي، دکتر محمدعلي محققي، دکتر عليرضا موسوي جراحي، مهدي خبازخوب . بررسي ميزان بروز انواع سرطان در استان ايلام 1385 -1380 . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام   1388؛ 17(3):32-24. (دانلود)

دکتر سيدمهدي نورايي، دکتر سيدعليرضا سجادي، دکتر رضا ملك زاده، دکتر محمدعلي محققي، دکتر عليرضا موسوي جراحی، دکتر آناهيتا قرباني، دکتر پاركين دونالد. رخداد سرطان در ايران، يک تخمين بين المللي.  مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران  1385؛ 24 (1): 56-48. (دانلود)

دکتر محمدباقر لاريجاني, دکتر محمدعلي دکتر محققي, دکتر عليرضا موسوي جراحي و همکاران. سرطان تيروييد در ايران: تحليل اپيدميولوژيك بر اساس ثبت سرطان در جمعيت شهر تهران. مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران  زمستان 1384؛ 23(4):367-362. (دانلود)

Keshtmand G, Zendehdel K. Fostering Population-Based Cancer Registries in Developing Countries. Basic &Clinical Cancer Research 2011; 1: 5-13. (Download)

 Zendehdel K, Sedighi Z, Hassanloo J, Nahvijoo A. Audit of a nationwide pathology-based cancer registry in Iran. Basic &Clinical Cancer Research 2011; 2: 7-13. (Download)

 Mohagheghi M.A., Mousavi-Jarrahi A. Review of cancer registration and cancer data in Iran, a historical prospect. Asian Pac J Cancer Prev 2010; 11: 1155-57. (Download)

 Bray F. Parkin D. M, Evaluation of data quality in the cancer registry: Principles and methods. Part I: Comparability, validity and timeliness. European Journal of Cancer 2009; 45(5): 747-755. (Download)

Parkin D. M, Bray F. Evaluation of data quality in the cancer registry: Principles and methods Part II, Completeness. European Journal of Cancer 2009; 45(5): 756-764. (Download)

Inger KL, Milada S, Tom BJ, et al. Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and timeliness. European Journal of Cancer 2009; 45(7):1218-1231. (Download)

 Mohagheghi M.A, Mosavi-Jarrahi A, Malekzadeh R, Parkin M. Cancer Incidence in Tehran Metropolis: The First Report from the Tehran Population-Based Cancer Registry, 1998 – 2001. Arch Iranian Med 2009; 12 (1): 15 – 23. (Download)

 Yavari P, Sadrolhefazi B, Mohagheghi M.A, Madani H, Mosavizadeh A, Nahvijou A, Mehrabi Y, Pourhseingholi M. An Epidemiological Analysis of Cancer Data in an Iranian Hospital during the Last Three Decades. Asian Pac J Cancer Prev 2008; 9(1): 145-50. (Download)

 Mousavi S.M, Mohagheghi M.A., Mousavi-Jerrahi A, Nahvijou A, Seddighi, Z. Outcome of breast cancer in Iran: A study of Tehran cancer registry data. Asian Pac J Cancer Prev 2008; 9(2): 275-78. (Download)

Limin X. Clegg, Marsha E. Reichman, Benjamin F. Hankey, et al. Quality of race, Hispanic ethnicity, and immigrant status in population-based cancer registry data: implications for health disparity studies. Cancer Causes and Control 2007; 18(2): 177-187. (Download)

Sadjadi A, Zahedi MJ, Darvish Moghadam S, Nouraie M, Alimohammadian M, Ghorbani1 A,  Bahmanyar S, Mohagheghi M.A, Malekzadeh R. The First Population-Based Cancer Survey in Kerman Province of Iran. Iranian J Pub Heal 2007; 36 (4): 26-34. (Download)

 Mousavi S.M., Mohagheghi M.A, Mousavi Jerrahi A.M. Epidemiology of Kaposi’s sarcoma in Iran: 1984-2006. Asian Pac J Cancer Prev 2007;. 8 (4): p. 557-60. (Download)

 Sadjadi A, Nooraie M, Ghorbani A, Alimohammadian M,  Zahedi, M.J, Darvish-Moghadam S, Fakheri H, Babai M, Semnani S, Mansour-Ghanaei F, Mohagheghi M.A. The incidence of prostate cancer in Iran: results of a population-based cancer registry. Arch Iran Med 2007; 10(4): p. 481-485. (Download)

 Mousavi S.M., Montazeri A, Mohagheghi M.A., Mousavi Jarrahi, A., Harirchi I, Najafi M,  et al., Breast cancer in Iran: an epidemiological review. The Breast journal 2007; 13(4):  383-391. (Download)

 Mohagheghi M.A, Mousavi Jarrahi A, Malekzadeh R, Nahvijo A, Sedighi Z, Yazdizadeh B, Mohagheghi, M.A. Cancer occurrence in the Tehran metropolitan area: result of a population based cancer registry in Iran. USA: UICC World Cancer Congress 2006. (Download)

Mousavi S.M, Mohaghegghi M.A, Mousavi Jerrahi A, Nahvijou A, Seddighi Z. Burden of breast cancer in Iran: a study of the Tehran population based cancer registry. Asian Pac J Cancer Prev 2006; 7(4): 571. (Download)

Mousavi Jarrahi A,  Mohagheghi M.A. Epidemiology of esophageal cancer in the high-risk population of Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2006; 7(3): 375. (Download)

Yazdizadeh B, Mousavi Jarrahi A, Mortazavi H, Mohagheghi M.A, Tahmasebi S, Nahvijo A. Time trends in the occurrence of major GI cancers in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6(2): 130-4. (Download)

Sadjadi A, Nouraie M, Mohagheghi M.A, Mousavi-Jarrahi A, Malekezadeh R, Parkin D.M. Cancer Occurrence in Iran in 2002, an International Perspective. Asian Pacific J Cancer Prev 2005; 6: 359-363. (Download)

Sadjadi A, Malekzadeh R, Derakhshan M.H. Sepehr A, Nouraie M, Sotoudeh M, Yazdanbod A, Shokoohi B, Mashayekhi A, Arshi S, Majidpour A, Babaei M, Mousavi-Jarrahi A,  Mohagheghi M.A, Alimohammadian M. Cancer occurrence in Ardabil: Results of a population based Cancer Registry from Iran. Int J Cancer 2003; 107:  113–118. (Download)

Schouten L. J., Jager J. J., van den Brandt P. A. Quality of cancer registry data: a comparison of data provided by clinicians with those of registration personnel. Br J Cancer 1993; 68(5): 974–977. (Download)

1. O.M. Jensen, D.M. Parkin, R. MacLennan, C.S. Muir and R.G. Skeet. Cancer Registration: Principles and Methods. Lyon: International Agency for Research on Cancer and International Association of Cancer Registries; 1991. (Download)

 در این کتاب، به موضوعات متنوعی مانند انواع ثبت سرطان و اهداف آنها، فعالیت های ثبت سرطان، منابع اطلاعاتی، طبقه بندی سرطان ها، روش های تحلیل داده، کنترل کیفی و ابعاد قانونی مرتبط با ثبت سرطان پرداخته شده است. این کتاب  یکی از مناسب ترین منابع آموزشی ثبت سرطان است. 

 

2. SEER Program. Objectives and Functions of a Tumor Registry. USA: SEER; 1999. (Download)

در این کتاب در خصوص انواع ثبت سرطان جمعیتی و بیمارستانی، اهداف و فعالیت های آنها (شامل موردیابی، چکیده برداری، پیگیری بیمار، کنترل کیفی)، تجهیزات مورد نیاز و امنیت و محرمانگی اطلاعات ثبت سرطان به تفصیل بحث شده است.

 

 3. SEER Program. Cancer Characteristics and Selection of Cases. USA: SEER; 1991. (Download)

 در این کتاب در خصوص اصطلاحات مرتبط با سرطان، انواع سرطان، ماهیت سرطان، طبقه بندی نئوپلاسم ها و ICDO بحث شده و اطلاعات پایه ای مناسبی برای کارکنان ثبت سرطان ارایه گردیده است.

 

4. SEER Program. Tumor Registrar Vocabulary: The Composition of Medical Terms. USA: SEER; 1992. (Download)

 این کتاب به آموزش اصطلاحات پزشکی برای کارکنان ثبت سرطان اختصاص دارد.

 

5. SEER Program. Abstracting Medical Record: Patient Identification, History, and Examinations. USA: SEER; 1993. (Download)

 هدف این کتاب آموزش شیوه چکیده نمودن اطلاعات سرطان از پرونده های پزشکی است و در آن، انواع اقدامات تشخیصی و درمانی سرطان، گزارشات مربوط به هر یک، عناصر اطلاعاتی هر یک از این گزارشات و شیوه بررسی و چکیده نمودن این اطلاعات همراه با مثال های کاربردی آموزش داده شده است.

 

6. Jean-Baptiste R, Gebhard IK. Cancer Case Ascertainment. Procedure Guidelines for Cancer Registries. Springfield, IL: North American Association of Central Cancer Registries; 2002. (Download)

 در این کتاب در خصوص موردیابی، فرایند موردیابی، منابع اطلاعاتی و روش های تایید مورد قابل ثبت بحث شده است.

 

7. Otto R. Death Clearance Manual. USA: North American Association of Central Cancer Registries, Inc; 2009. (Download)

در این کتاب در خصوص استفاده از گواهی فوت برای تکمیل ثبت سرطان، پیگیری گواهی فوت، تکرارگیری و موضوعات مرتبط با آن بحث شده است.

 

8. Hofferkamp J. Standards for completeness, quality, analysis, management, security and confidentiality of data. USA: North American Association of Central Cancer Registries, Inc; 2008. (Download)

در این کتاب در خصوص استانداردهای مختلف ثبت سرطان شامل استانداردهای تجهیزات، فضا، فعالیت ها، نیروی انسانی، کنترل کیفی و محرمانگی اطلاعات ثبت سرطان بحث شده و استانداردهای این موارد ارایه گردیده است. 

9. SEER Program. Statistics and Epidemiology for Cancer Registries. USA: SEER; 1994. (Download)


      در این کتاب، در خصوص انواع روش های آماری و اپیدمیولوژی مانند محاسبه میزان بروز، مرگ و بقاء سرطان بحث شده است.

10- Dos Santos Silva. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. IARC Scientific Publication; 1999.  (Download)

 در این کتب به انواع مطالعات اپیدمیولوژی در حوزه سرطان، طراحی آنها و تحلیل داده های آن پرداخته شده است.


 

11. Curado, M. P. et al. Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX. IARC Scientific Publication; 2007. (Download)

 در این کتب به انواع تکنیک های ثبت سرطان، طبقه بندی سرطان ها، کیفیت داده ها، شاخص های کیفیت، تحلیل داده ها پرداخته شده و علاوه بر این، آمار سرطان های جهان بر اساس داده های ثبت های سرطان جهان ارایه گردیده است. 

 

12. Parkin, D.M. et al. Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX. IARC Scientific Publication; 2003. (Download)

 در این کتاب به انواع تکنیک های ثبت سرطان، طبقه بندی سرطان ها، کیفیت داده ها، شاخص های کیفیت، تحلیل داده ها پرداخته شده و علاوه بر این، آمار سرطان های جهان بر اساس داده های ثبت های سرطان جهان ارایه گردیده است.