برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
شما اینجا هستید >   راهنماها و فرآیندها > راهنماها
 • فصل اول:  سرطان، تشخیص و درمان
 • فصل دوم: مقدمه ای بر ثبت سرطان و اهداف آن
 • فصل سوم: معرفي برنامه ملي ثبت سرطان
 • فصل چهارم: اركان برنامه ملي ثبت سرطان ايران
 • فصل پنجم: تشكيلات و شرح وظايف مراكز استاني (منطقه‌اي) ثبت سرطان
 • فصل ششم: مروري بر فرايندهاي برنامه ملي ثبت سرطان
 • فصل هفتم: فرايندهاي گردآوري اطلاعات در مراكز استاني (منطقه‌اي)
 • فصل هشتم: كدگذاري داده ها
 • فصل نهم: تحلیل داده‌ها
 • فصل دهم: تهيه گزارش ثبت سرطان
 • فصل يازدهم: طراحي برنامه‌هاي كنترل كيفي ثبت سرطان
 • فصل دوازدهم: فناوری اطلاعات در برنامهملی ثبت سرطان جمعیتی
 • فصل سيزدهم: محرمانگي و امنيت اطلاعات در ثبت سرطان
 • فصل چهاردهم: تجهيزات اداري و آرشيو اطلاعات

يكي از موضوعات بنيادي در برنامه‌هاي ثبت سرطان بهبود كيفيت داده‌هاي گردآوري شده است و اين موضوع مستلزم آموزش دقيق كاركنان ثبت سرطان مي‌باشد. بدين منظور لازم است تا منابع آموزشي مناسب در اختيار اين كاركنان قرار گيرد.

يكي از اهداف اصلي گروه ثبت سرطان مركز تحقيقات سرطان نيز فراهم كردن امكانات و بستر آموزشي مناسب براي كاركنان ثبت سرطان (شامل همكاران ثبت سرطان شهر تهران و  همچنين همكاران مسوول گزارش‌دهي سرطان‌ها در نظام ملي ثبت سرطان) است.  در همين راستا،‌ سعي گرديده است تا در اين وب‌سايت،‌ اطلاعات آموزشي مناسب و مختصر در خصوص موضوعات مختلف ثبت سرطان در اختيار همكاران قرار گيرد.   

سرطان، تشخیص و درمان

مقدمه‌اي بر ثبت سرطان

فعاليت‌هاي ثبت سرطان

مورديابي

            فهرست تشخیص های مشمول ثبت
 

گردآوري داده‌ها و چكيده‌سازي

           نمونه فرم گردآوری داده ها (ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران)

كدگذاري سرطان (ICDO-3)

           قوانین کدگذاری چندگانه IARC

كنترل كيفي

نمایش داده ها و تهیه گزارش 
دکتر غلامرضا روشن دل
 دریافت
 Confidentiality in Cancer registry  دکتر آذین نحوی جو
دریافت
ثبت سرطان
 مهندس محمد گلماهی
 دریافت
 جمع آوری داده ها
 دکتر زهرا صدیقی
 دریافت
 Elementary Statistics for Cancer Registries
 دکتر امید بیکی
 دریافت
 Hospital-Based Cancer Registration
 دکتر امید بیکی
 دریافت
 طبقه بندي بيماري ها : ICD,ICDO3
 دکتر رضا صفدري
 دریافت
     

راهنمای ثبت سرطان

يكي از موضوعات بنيادي در برنامه‌هاي ثبت سرطان بهبود كيفيت داده‌هاي گردآوري شده است و اين موضوع مستلزم آموزش دقيق كاركنان ثبت سرطان مي‌باشد. بدين منظور لازم است تا منابع آموزشي مناسب در اختيار اين كاركنان قرار گيرد.

يكي از اهداف اصلي گروه ثبت سرطان مركز تحقيقات سرطان نيز فراهم كردن امكانات و بستر آموزشي مناسب براي كاركنان ثبت سرطان (شامل همكاران ثبت سرطان شهر تهران و  همچنين همكاران مسوول گزارش‌دهي سرطان‌ها در نظام ملي ثبت سرطان) است.  در همين راستا،‌ سعي گرديده است تا در اين وب‌سايت،‌ اطلاعات آموزشي مناسب و مختصر در خصوص موضوعات مختلف ثبت سرطان در اختيار همكاران قرار گيرد.   

سرطان، تشخیص و درمان

مقدمه‌اي بر ثبت سرطان

فعاليت‌هاي ثبت سرطان

مورديابي

            فهرست تشخیص های مشمول ثبت
 

گردآوري داده‌ها و چكيده‌سازي

           نمونه فرم گردآوری داده ها (ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران)

كدگذاري سرطان (ICDO-3)

           قوانین کدگذاری چندگانه IARC

كنترل كيفي