برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
ثبت سرطان خراسان رضوی
  
گزینه ها
در دست آماده سازی
 
 
 
 
 
 
 
رابط برنامه: 
  
اخبار ثبت سرطان استان
تصاویر بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان خراسان رضوی
در 18 بهمن 1394 آقای دکتر زنده دل مدیر برنامه کشوری ثبت سرطان از زیر ساخت های استان خراسان رضوی بازدید بعمل آوردند ادامه خبر
تاريخ خبر : 27/11/1394
آرشيو     
  
شهرستان های استان کرمان
ثبت سرطان خراسان رضوی