برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
گالری تصاویر بازدید از انستیتو کانسر (عکس: علی جعفرمحمدی)
      
    گالری کارگاه کشوری ثبت سرطان (عکس: علی جعفرمحمدی)

        
      گالری بازدید از ثبت سرطان شیراز (عکس: علی رافعی)