برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
استان مازندران
گزینه ها
در دست آماده سازی

 
 
 
 
 
 
 
رابط برنامه:
  
اخبار ثبت سرطان استان
بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان مازندران
در تاریخ 23 آذر 1394 آقای دکتر زنده دل (مدیر برنامه ملی ثبت سرطان کشوری ضمن بازدید از زیر ساخت های مرتبط در شهر ساری در جریان عملکرد کمیته ثبت سرطان استان مازندران قرار گرفتند. ادامه خبر
تاريخ خبر : 1/12/1394
*******
آرشيو     
  
شهرستان های استان مازندران